Filip Lang
Tvorba / Work   CV
Cyklus Zahrada

Filip Lang, malba z let 2011 – 2014
Vojtěch Skácel – text nekurátorský, přátelský, faktický i poetický – Island Islang

Výběr z malířské tvorby Filipa Langa je vybraný cykl z většího cyklu obrazů a kreseb z rozmezí let 2011 až 2014. Z let, kdy se Filip pohyboval, dokumentoval, tvořil, ale hlavně maloval ve svém ateliéru, v srdci areálu Svitu, ostrova uvnitř města Zlína. Jeho malířské práce ukazují barevnost Svitu Zlína neobjeveného, nepoznaného místa, zákoutí, psychedelii industriálu. Barevnosti, ve kterých tepe konkrétní neustálý ruch, zvuk – duch. Konkrétní realné výjevy, momenty či kompozice jsou v obrazových plochách i detailech míchány abstraktně, avšak obrazově pečlivě, celistvě.
Monumentální nese význam detailu. Detail vyzařuje monument.
Industriální veže jsou milenci.
Potrubní geometrické systémy nepoznaným řádem.
Detail nebo abstraktní celek, část kosmické rakety.
Schody do určita, kolejište do kvazinekonečna, flóra na zdech, kontejnery na dobra.
Výskající pára nad kruhem, ledová kaskáda pod jiným kruhem.
Hřib na své cestě, měsíc hledíc naproti sobě samému.
Hypnotický, opuštěný interiér, kde se nikdo nepohybuje, a přece tolik barevné atmosféry, tolik pohybu.
Ostrov tvořivosti Filipa Langa je – podle mého pohledu – nesmírně rozmanitý a otevřený s přesahem k tichému solitérství tvořivého unikátu: „unik-umu“. Jedna z jeho posledních prací je otevřený triptych, okruh, nedokružený kmit – otevřený Ostrov. Současně nejposlednejší dílo, nejvzletnější malířské vyjádření, triptych Island vyplouvající metaforicky i fyzicky. Ve Svitu Zlínu nenajdeš hlínu. Vyvát Slín. Vivat ISLAND. Vivat ISLANG!
ISLANG!

The Garden cycle

Filip Lang, paintings from the years 2011 – 2014
All the non-curator, friendly, factual, as well as poetic texts – Island Islang by Vojtěch Skácel

A collection of Filip Lang's painting artwork is a selected cycle from a larger cycle from the range of the years from 2011 to 2014. From the years when Filip was moving about, documenting, creating, but mainly painting in his atelier, situated in the very heart of the premises of Svit (a former shoemaking factory), in „an island“ within the city of Zlín. His painting artwork shows the colourfulness of Svit of undiscovered and unknown Zlín, secluded places, recesses, industrial psychadelia. Diversity of colours, in which a persistant hustle, the Sound the Spirit keeps beating continuously. Concrete realistic scenery, moments and compositions are mixed in an abstract way in painting extents and details, but at the same time accuratelly and compactly from a pictorial point of view. The monumental parts carry the meaning of the detail. The detail radiates the monument.
The towers are lovers.
The tubular geometric systems create an unrecognised frame.
Either a detail, or an abstract unit, resemble a part of a spaceship.
A stairway to the definity, a railway to quasi-infinity, flora on the walls, containers of good.
Whooping steam above a circle, a frosty cascade below another one.
„Hřib“ on its journey, the moon gazing vis-á-vis itself.
A hypnotic, abandoned atelier, where nobody is getting around, but still such a lot of colourful atmosphere, so much movement within.
The island of Filip Lang's creativity is (in my point of view) fabulously wide-ranging and open, with an overlap towards a silent solitariness of a creative nonesuch: „unique – craft“. One of his last pieces of artwork is an open triptych, a circle, an uncircled cycle: An Open Island. At the same time, his latest piece of artwork, the most poetic painter's expression, a triptych „An Island“, surfacing both metaphorically and physically. You can find no clay in the gleam of Zlín.* Blow out Marl .** Vivat ISLAND. Vivat ISLANG.
ISLANG!

* a pun; „gleam“ means „svit“ in Czech. „Svit“ is the name of the former shoemaking factory originally established by Tomas Bata, it's the place where Filip Lang's atelier was situated.
** a pun; marl means „ slín“ in Czech; „Slín“ is considered to be one of the original names of the city of Zlín, rooting from the fact that the soil of the place where Zlín was founded used to be and still is quite „marly“.

Translation by Světlana Holešovská.