Filip Lang
Tvorba / Work   CV

Filip Lang

Narodil se 12.5. 1979 ve Zlíně. Po maturitě na zlínském Gymnáziu v roce 1997 již v dalším studiu nepokračoval a co se výtvarného vzdělání týče, je autodidaktem. Právě nezatíženost akademickým světem mu však dala potřebnou svobodu při hledání vlastního výtvarného výrazu a také témat. Lang se volně pohybuje nejen v prostoru vytýčeném tradiční malbou, experimentuje také s grafikou, akvarelem a dalšími technikami. Jeho tvorbu v počátcích významně ovlivnila díla akademického malíře Svatopluka Slovenčíka a také tvorba grafika, fotografa a malíře Zdeňka Macháčka. V posledních letech se do jeho práce otisklo okolí jeho ateliéru v bývalém továrním areálu Svit Zlín. Industriální prostředí továrního komplexu se po krajinných a přírodních motivech stalo další přirozenou součástí jeho výtvarného světa. Od roku 2006 je Lang členem hudebně – vizuálního sdružení Opuka, které mu skýtá možnost prověrovat své výtvarné cesty v rámci multimediálního prostoru. Staticky rámovaná výtvarná díla díky tomu ožívají v projekcích, prosvětlených lightboxech, a dále zmnožují významy zvukového doprovodu. Současně se stále zabývá kresbou, malbou a také fotografií. Pod produkční značkou Diezweim pak v omezeném nákladu vydává ručně zpracovávané autorské materiály se zaměřením na tvorbu sdružení Opuka.


He was born 12.5.1979 in Zlín. After the passing of the school leaving exam at the Grammar School Zlín in 1997 he didn't continue in further studies and as far as his art education is concerned, he is self-taught. Nevertheless, thanks to this independance of the academic world he has been given a needed freedom during the looking for his own art expression as well as for the topics. Lang moves freely not only in the field set by the traditional painting, but he also experiments with graphics, aquarelle and other techniques. At the beginning of his art creation he was significantly influenced by the pieces of art by the academic artist Svatopluk Slovenčík and also by the arwork of the graphic designer, photographer and painter Zdeněk Macháček. Lately his artwork has mostly been reflecting the surroundings of his atelier in the premises of a former factory Svit. The industrial backround of the former factory yard has, after the landscape and nature motives, become another natural part of art world. Since 2006 Lang has been a member of a audio – visual association „Opuka“, thanks to which he can experimentalize with his art ways in the field of multimedia space. Thanks to this fact, his statically framed artwork enlivens in the projections, backlit lightboxes and further multiplied the meanings of the sound accompaniment. At the same time, he is still concerned with drawing, painting and photography. Under the production mark „Diezweim“ he produces manually processed author materials in a limited edition, with a focus on the formation of the association „Opuka“.

Kontakt / Contact:
E-mail: filip@filiplang.com
Tel.: +420 722 220 780
UK +44 (0)7864 295 848

Adresa / Address:
Milíčova 705, 763 02 Zlín – Malenovice
Czech Republic


Web design and most of the photographs by Filip Kartousek